ANSPRECHPARTNER

Direk­to­rin
Ruth Mey­er M.A.

0681 / 38988 — 41
direktorin@LMSaar.de
Stell­ver­tre­ten­der Direktor,
Euro­pa­an­ge­le­gen­hei­ten und Jugendmedienschutzrecht 
Dr. Jörg Ukrow

0681 / 38988 — 50
ukrow@LMSaar.de
Büro­lei­tung der Direk­to­rin / Pressesprecherin
Lia­ne Stieler-Joachim

0681 / 38988 — 11
stieler-joachim@LMSaar.de
Chef­se­kre­ta­ri­at
Brit­ta Comtesse

0681 / 38988 — 41
comtesse@LMSaar.de
Ver­wal­tung und Projektmanagement
Alex­an­der Gessinger

0681 / 38988 — 28
gessinger@LMSaar.de
Jus­ti­tia­ri­at
Petra Wolf-Müller

0681 / 38988 — 42
wolf@LMSaar.de
Pro­gramm, Jugend­schutz und Medienforschung
Ina Goedert

0681 / 38988 — 52
goedert@LMSaar.de
Medi­en­kom­pe­tenz
Karin Bickelmann

0681 / 38988 — 43
bickelmann@LMSaar.de
Refe­rent für Film­för­de­rung und Filmcommission
Stef­fen Conrad

0681 / 38988 — 15
conrad@saarland-medien.de
Fotos: Cars­ten Simon / Jonas Meiser

Ser­vice­zei­ten der LMS:
Montag-Donnerstag: 09–16 Uhr
Frei­tag: 09–14 Uhr