ANSPRECHPARTNER

 

Direk­tor der LMS
Uwe Con­radt, LL.M.

0681 / 38988 — 40
direk­tor [at] LMSaar [dot] de

Stell­ver­tre­ten­der Direk­tor,
Euro­pa­an­ge­le­gen­hei­ten,
Jugend­me­di­en­schutz­recht
Dr. Jörg Ukrow

0681 / 38988 — 50
ukrow [at] LMSaar [dot] de
Büro­lei­tung und Pres­se­stel­le
Vio­la Betz

0681 / 38988 — 11
betz [at] LMSaar [dot] de
Chef­se­kre­ta­ri­at
Brit­ta Com­tesse

0681 / 38988 — 41
com­tesse [at] LMSaar [dot] de
Ver­wal­tung, Per­so­nal und Pro­jekt­ma­nage­ment
Pro­ku­rist Saar­land Medi­en GmbH
Micha­el Scholl

0681 / 38988 — 28
scholl [at] LMSaar [dot] de
Jus­ti­tia­ri­at
Petra Wolf‐Müller

0681 / 38988 — 42
wolf [at] LMSaar [dot] de
Pro­gramm, Jugend­schutz und Medi­en­for­schung
Wer­ner Röh­rig

0681 / 38988 — 52
roeh­rig [at] LMSaar [dot] de
Medi­en­kom­pe­tenz
Karin Bickel­mann

0681 / 38988 — 43
bickel­mann [at] LMSaar [dot] de
Refe­rent für Film­för­de­rung und Film­com­mis­si­on
Stef­fen Con­rad

0681 / 38988 — 15
con­rad [at] saarland‐medien [dot] de
Fotos: Cars­ten Simon