ANSPRECHPARTNER

Direk­to­rin
Ruth Mey­er M.A.

0681 / 38988 — 41
direk­to­rin [at] LMSaar [dot] de
Stell­ver­tre­ten­der Direk­tor,
Euro­pa­an­ge­le­gen­hei­ten und Jugend­me­di­en­schutz­recht
Dr. Jörg Ukrow

0681 / 38988 — 50
ukrow [at] LMSaar [dot] de
Chef­se­kre­ta­ri­at und Pres­se­an­fra­gen
Brit­ta Com­tesse

0681 / 38988 — 41
com­tesse [at] LMSaar [dot] de
Jus­ti­tia­ri­at
Petra Wolf-Müller

0681 / 38988 — 42
wolf [at] LMSaar [dot] de
Pro­gramm, Jugend­schutz und Medi­en­for­schung
Ina Goe­dert

0681 / 38988 — 52
goe­dert [at] LMSaar [dot] de
Medi­en­kom­pe­tenz
Karin Bickel­mann

0681 / 38988 — 43
bickel­mann [at] LMSaar [dot] de
Refe­rent für Film­för­de­rung und Film­com­mis­si­on
Stef­fen Con­rad

0681 / 38988 — 15
con­rad [at] saarland-medien [dot] de
Fotos: Cars­ten Simon / Jonas Mei­ser

Ser­vice­zei­ten der LMS:
Montag-Donnerstag: 09–16 Uhr
Frei­tag: 9–14 Uhr